Хадгаламж – Хэний хүү өндөр вэ?

Монгол улсад санхүүгийн үйлчилгээ эрхэлж буй арилжааны банкууд болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас иргэдийн хадгаламжид өгч буй өгөөжийг харьцуулсан байдлаар бэлтгэв.